• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie     

              Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223
                              im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

Zima w mieście
Regulamin punktu pobytu dziennego
Wpisany przez Szkoła   


Regulamin punktu dziennego pobytu
program „Zima w mieście 2014”


1. Punkt dziennego pobytu funkcjonuje od poniedziałku do piątku. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.30.

2.  Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do punktu dziennego pobytu najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru dziecka w godzinach pracy punktu. Nieprzestrzeganie godzin odbioru dziecka może skutkować odmową przyjęcia dziecka do punktu dziennego pobytu.

3.  Warunki uczestniczenia ucznia w PDP:

 • posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe zamieszkanie (zameldowanie) w Warszawie,
 • złożenie prawidłowo wypełnionej Karty Uczestnika, najpóźniej do dnia 29 stycznia 2014 roku,       

4. Uczestnik programu w punkcie dziennego pobytu otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły.

5. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie mogą skorzystać z żywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie) są zobowiązani do przyniesienia dla dziecka posiłku przygotowanego w domu.

6. Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnegona mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły (wzór zaświadczenia do pobrania na stronie www.bielany.waw.pl oraz w placówkach oświatowych nadzorowanych przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy).

Na naszej stronie również

7. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za posiłki po złożeniu karty uczestnika najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem akcji[1]. Opłatę za posiłki (deklarowana liczba dni uczestnictwa dziecka w programie x 7 zł) należy dokonać bezpośrednio w punkcie dziennego pobytu lub na konto szkoły/ajenta. W przypadku dokonania wpłaty przelewem na konto – w tytule przelewu należy wpisać „imię i nazwisko dziecka zima  w mieście 2014”. Dowód potwierdzenia wpłaty należy dostarczyć do kierownika punktu dziennego pobytu.
       

8. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez dziecko posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu nieobecności dziecka w punkcie dziennego pobytu w danym dniu, najpóźniej do godz. 8.30    .

9. Zwroty opłaty za niewykorzystane przez dziecko posiłki dokonywane będzie po zakończeniu programu do dnia 31 marca 2014 r., na wniosek rodzica/opiekuna prawnego ze wskazaniem dni, w których dziecko było nieobecne.       

10. Wszystkie zajęcia prowadzone w punkcie dziennego pobytu w ramach programu są bezpłatne.

11.  Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do wyposażenia dziecka w strój, nakrycie głowy i obuwie stosowne do warunków atmosferycznych i przewidzianych zajęć.

12.  Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania dziecka, szczególnie o naruszeniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia ucznia z udziału w zajęciach

13.  Za szkody wyrządzone przez uczestnika programu odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

14.  Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany programu i regulaminu.
……………………………………..
(pieczęć placówki)

[1] Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat

 
Wzór karty uczestnika
Wpisany przez Szkoła   ……………………………………….

(pieczęć placówki)

KARTA UCZESTNIKA WARSZAWSKIEGO PROGRAMU 

„ZIMA W MIEŚCIE 2014”

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………

Data urodzenia ………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………..

Telefony kontaktowe do rodziców/opiekunów …………………………………………………………...

Nazwa i adres szkoły ……………………………………………………………………………………

Klasa ………………nr legitymacji szkolnej ……………………………………………………………

Informacja rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia dziecka (np. na co dziecko jest uczulone,

czy choruje przewlekle na jakąś chorobę, czy przyjmuje leki i w jakich dawkach,

jak znosi jazdę samochodem, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary itp.):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Czy uczeń może uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych i nie ma przeciwwskazań lekarskich

do ćwiczeń ruchowych, w tym pływania?

……………………………………………………………………………………………...

Zgłaszam pobyt ucznia w terminie…………………………………………………………………….

Uczeń jest zwolniony z opłaty za posiłki.*

Powrót uczestnika zajęć do domu:

- uczeń samodzielnie wraca do domu tak/nie*,

- uczeń będzie odbierany przez:

1)………………………………………………………………………………………………………

(proszę wpisać imię i nazwisko)


2)……………………………………………………………………………………………………….

(proszę wpisać imię i nazwisko)

OŚWIADCZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU,

KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI NAD NIM W PLACÓWCE

REALIZUJĄCEJ PROGRAM „ZIMA W MIEŚCIE”.


Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym

dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka.

Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka na potrzeby realizacji programu

„Zima  w mieście”……………………….2014 r.                      ………. ……………………………………………

(Data wypełnienia karty)         (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka)


* - niepotrzebne skreślić

Załączniki:

Download this file (wzór karty uczestnika.doc)wzór karty uczestnika.doc[ ]31 Kb
 
Zaświadczenie
Wpisany przez Szkoła   

Warszawa,…………….2014 r.

(Pieczątka szkoły)
ZAŚWIADCZENIE
Zaświadcza się, że ………………………………………………... (imię i nazwisko ucznia)


jest uczniem…………………………………………………………(nazwa i adres szkoły)

i w ciągu roku szkolnego 2013/2014 korzystał/a bezpłatnie z obiadów.

Zaświadczenie wydaje się na potrzeby programu „Zima w Mieście”.


(Pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły)Warszawa,…………….2014 r.

(Pieczątka szkoły)
ZAŚWIADCZENIE
Zaświadcza się, że ………………………………………………... (imię i nazwisko ucznia)


jest uczniem…………………………………………………………(nazwa i adres szkoły)

i w ciągu roku szkolnego 2013/2014 korzystał/a bezpłatnie z obiadów.

Zaświadczenie wydaje się na potrzeby programu „Zima w Mieście”.(Pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły)

Załączniki:

Download this file (wzór_Zaświadczenie.doc)wzór_Zaświadczenie.doc[ ]29 Kb
 
"Zima w mieście" 2014 - punkty pobytu
Wpisany przez Szkoła