• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie


                                       

 

   Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi
      nr 223
   im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

LATO W MIEŚCIE

Nasi Darczyńcy


Michał Kowalski
Warszawa
ul. Kasprowicza 107


Jarosław Wasilewski
Warszawa
ul. Kasprowicza 107

     

Wydatki Drukuj
Wpisany przez Anna Radzicka   



Rada może gromadzić fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z  następujących źródeł:
1/ z dobrowolnych składek
2/ z dobrowolnych wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji, fundacji i podmiotów gospodarczych.
3/ z imprez organizowanych przez komitet
4/ z działalności gospodarczej.
Wysokość minimalnej składki rodziców ustala każdego roku prezydium. Każdy z rodziców deklaruje wysokość wnoszonej składki.
Prezydium komitetu proponuje też różnicową wysokość składki np. w przypadku gdy do szkoły chodzi kilkoro dzieci.
Wydawanie środków komitetu odbywa się na podstawie sporządzonego i zatwierdzonego przez prezydium komitetu preliminarza wydatków na dany rok (możliwe przy stałych wpłatach na komitet). Środki zgromadzone na koncie rady rodziców mogą być wydawane zgodnie z zatwierdzonym niniejszym regulaminem.

Środki rady rodziców są wydawane na następujące cele:

1/ finansowanie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, sportowych i artystycznych,
2/ finansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
3/ nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów,
4/ pomoc materialną dla dzieci z rodzin najbiedniejszych (podręczniki, odzież, obiady, dopłaty do wycieczek itp.),
5/zakup książek, środków dydaktycznych, urządzeń technicznych wspomagający proces dydaktyczny,
6/zakup sprzętu sportowego,
7/wyposażenie szkoły w nową aparaturę, urządzenie i wyposażenie pracowni,
8/renowacja urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
9/dofinansowanie niezbędnych prac remontowych i kosztów bieżącego funkcjonowania szkoły, w razie niedoboru środków przekazanych przez organ prowadzący szkołę,
10/wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem rachunkowości rady rodziców.

W ramach środków rady mogą być prowadzone rozliczenia funkcjonowania stołówki szkolnej oraz dobrowolnych składek rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.
Sposób rozdysponowania darów i darowizn może być uzależniony od życzeń lub wskazań osób (organizacji) wpłacających środki na rzecz rady. W takim przypadku prezydium nie może wydatkować tych środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.
Rada Rodziców może podjąć decyzję o:

1/ przeznaczenie środków rady na prowadzenie działalności gospodarczej,
2/lokowanie środków w celu ich pomnażania na korzystnych kontach terminowych, a także w postaci zakupu akcji lub obligacji.
1.Do obsługi finansowo-księgowej funduszy rady, prowadzenia księgowości zatrudnia się księgowego i kasjera. Formę i wymiar zatrudnienia oraz płac ustala i zawiera prezydium.
Prezydium opracowuje także zakres czynności i odpowiedzialności księgowego i kasjera.
2.Prezydium wytycza skarbnika do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą księgowego i kasjera.
3.Prezydium zakłada w banku rachunek, w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów, a także ustala osoby upoważnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku.
W ciągu roku szkolnego staramy się tak gospodarować pieniędzmi, by starczało na najpotrzebniejsze cele. Możliwości wydatków są duże, lecz fundusze coraz skromniejsze. Zakupujemy co roku trzecio i  pięciotesty, książki dla szóstoklasistów, pierwszakom na pasowanie na ucznia dyplomy, materiały do dekoracji sali na bal karnawałowy oraz prowadzenie balu, dofinansowujemy do zakupu  materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć dodatkowych z dziećmi, nagród okolicznościowych dla uczniów, książek do biblioteki, w miarę możliwości pomagamy tam, gdzie uważamy naszą pomoc materialną bardzo potrzebną.
Martwi nas to, że wpływy na radę rodziców są z roku na rok mniejsze. Musimy wszyscy zdać sobie sprawę, że przy tak mocno okrojonym budżecie szkoły, nasza pomoc będzie wręcz konieczna. Myślimy, że zapoznawszy się z możliwościami jakie posiadamy, Państwo zechcecie wspomóc działania rady. Działania te, jak już wiele razy mówiliśmy, zmierzają tylko do coraz lepszego funkcjonowania współpracy rodziców z nauczycielami i zapewnienia coraz lepszych warunków rozwojowych naszych pociech.