• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie


                                       

 

   Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi
      nr 223
   im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

LATO W MIEŚCIE

Nasi Darczyńcy


Michał Kowalski
Warszawa
ul. Kasprowicza 107


Jarosław Wasilewski
Warszawa
ul. Kasprowicza 107

     

Regulamin Drukuj
Wpisany przez Wolontariat   

Regulamin Szkolnego Klubu Ośmiu „Serce na dłoni”

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 223

im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Warszawie

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Wolontariat jest to bezpłatne, wiadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

2. Wolontariusz jest to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym.

3. Szkolny Klub Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas III- VI oraz absolwentów naszej szkoły, którzy chcą reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy szkolne i charytatywne.

4. Szkolny Klub Ośmiu jest wspólnotą niezależną politycznie i całkowicie bezinteresowną.

5. Opiekun Szkolnego Klubu Ośmiu to osoba dorosła (nauczyciel/pracownik szkoły), która sprawuje pieczę nad członkami Klubu, prowadzi zebrania, warsztaty, przygotowuje poszczególne zadania, będąc jednocześnie wolontariuszem.

6. Wolontariusz pracuje ochotniczo oraz bez wynagrodzenia pieniężnego i jakiegokolwiek innego.

 

§ 2

Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariatu

1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu.

2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

3. Zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej pomocy niepełnosprawnym, chorym, samotnym.

4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariackim, wykorzystanie ich zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży z osobami i środowiskami oczekującymi tej pomocy.

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

6. Wspieranie inicjatyw charytatywnych z terenu Bielan, Warszawy i Polski.

7. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

8. Upowszechnianie przez wolontariuszy idei pamięci narodowej:

1)    porządkowanie kwatery poległych Partyzantów Ziemi Kieleckiej „Jodły”

na Cmentarzu Północnym;

2)    porządkowanie grobu śp. Wojciecha Borzobohatego na Cmentarzu Powązkowskim;

3)    udział w uroczystościach patriotycznych i pogrzebowych  Światowego Związku Żołnierzy AK Korpusu „Jodła”;

4)    zapraszanie kombatantów na przedstawienia i uroczystości szkolne;

5)    udział przedstawicieli społeczności szkolnej w spotkaniach opłatkowych i wielkanocnych u kombatantów AK Korpusu „Jodła”;

6)    zbieranie artykułów spożywczych i przygotowywanie paczek świątecznych na Boże Narodzenie dla kombatantów AK mieszkających na kresach wschodnich;

7)    wyjazdy z kombatantami AK dwa razy do roku: na pielgrzymkę do Częstochowy oraz Rajd „Jodeł” szlakami walk partyzanckich;

8)    współpraca z Kompanią Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

 

§ 3

Zasady naboru do Szkolnego Klubu Wolontariatu

1. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

3. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w takim wymiarze, który nie będzie kolidował z obowiązkami szkolnymi i domowymi.

4. Członkiem Szkolnego Klubu Ośmiu może być młodzież szkolna, która:

1)    respektuje zasady zawarte w Regulaminie Szkolnego Klubu Wolontariatu w SP z O.I. nr223 w Warszawie;

2)    wyróżnia się nienaganną postawą i minimum poprawną oceną zachowania;

3)    przedstawi opiekunowi Klubu pisemną zgodę rodziców na działalność wolontariacką oraz złoży u opiekuna wypełnioną deklarację;

4)    systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy;

5)    stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie;

6)    swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

 

§ 4

Prawa i obowiązki członka Szkolnego Klubu Wolontariatu

1. Każdy członek Klubu ma prawo do:

1)    wnoszenia nowych pomysłów;

2)    ciągłego rozwijania swoich umiejętności;

3)    ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu  zadaniami;

4)     jasno określonego zakresu obowiązków;

5)     prośby o pomoc.

2. Każdy członek Klubu ma obowiązek:

1)    przed oficjalnym wstąpieniem w szeregi wolontariatu do zapoznania się z Regulaminem Szkolnego Klubu Wolontariatu;

2)    być osobą odpowiedzialną;

3)    sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania;

4)    być lojalnym i uczciwym wobec opiekuna Klubu i innych wolontariuszy;

5)     zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych;

6)    brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach i warsztatach.


§ 5

Postawa wolontariusza

1. Cechy dobrego wolontariusza:

1)    dużo optymizmu i chęć do działania;

2)    motywacja do niesienia pomocy potrzebującym;

3)    umiejętność wygospodarowania wolnego czasu;

4)    odwaga, empatia i otwartość;

5)    odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność;

6)    wysoka kultura osobista.

2. Kodeks etyczny wolontariusza:

1)    być pewnym - zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom;

2)    być przekonanym - nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz;

3)    być lojalnym - zgłaszaj sugestie, nie krytykuj innych;

4)    przestrzegać zasad - nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz, bo może okazać się, że mają swoje uzasadnienie;

5)    mówić otwarcie- pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz, nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem;

6)    chętnie uczyć się - rozszerzaj swoją wiedzę;

7)    stale się rozwijać - staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twoim Klubie i pracy wolontariusza;

8)    nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą - będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje;

9)    być osobą, na której można polegać - wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić, nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić, pamiętaj, że praca wolontariusz jest zobowiązaniem;

10)      działać w zespole - znajdź dla siebie miejsce w grupie, ponieważ samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.


§ 6

Zadania opiekuna Szkolnego Klubu Ośmiu

1. Konstruowanie rocznego planu pracy i przedstawienie go członkom Klubu na pierwszym spotkaniu we wrześniu.

2. Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje Klub.

3. Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości oraz poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy.

4. Organizowanie zebrań, mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi działaniami oraz warsztatów dla wolontariuszy.

5. Przygotowywanie rocznego sprawozdania z pracy wolontariuszy i nagradzanie najbardziej aktywnych członków Klubu.


§ 7

Obszary działania

1. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne.

1)    Pomoc koleżeńska:

a)     pomoc w lekcjach – pogotowie naukowe w świetlicy szkolnej,

b)    dyżury na korytarzach szkolnych w czasie przerw,

c)     sprzedaż bajgli na przerwach,

d)    pomoc uczniom klas I w adaptacji.

2) Pomoc sąsiedzka:

a)    odwiedzanie samotnych,

b)   pomoc w sprzątaniu,

c)    robienie zakupów

2. Wolontariusz może nieść pomoc na wielu płaszczyznach:

1)    udział w akcjach: Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gorączka złota;

2)    udział w bieżących akcjach charytatywnych;

3)    współpraca z instytucjami:

a)     Fundacja „Świat na Tak”,

b)    Kapituła Bielańskiego Klubu Ośmiu- MDK im. Marii Gwizdak,

c)     Światowy Związek Żołnierzy AK Korpusu „Jodła”,

d)    Domy Dziecka,

e)     Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

f)      PCK

g)     inne fundacje, stowarzyszenia i towarzystwa pomocy- w miarę potrzeb.

 

§  8

Nagradzanie wolontariuszy

1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

 

2. Formy nagradzania:

1)    pochwała opiekuna Klubu z wpisem do dzienniczka ucznia;

2)    pochwała Dyrektora Szkoły;

3)    dodatnie punkty do oceny zachowania za poszczególne działania;

4)    dyplomy i drobne nagrody rzeczowe za osiągnięcie wysokich wyników w poszczególnych akcjach wręczane w czasie apeli podsumowujących pracę Szkolnego Klubu Ośmiu dwa razy w roku: przed końcem pierwszego i drugiego półrocza;

5)    dyplom uznania „Honorowy Wolontariusz” wręczany na forum szkoły w czasie zakończenia roku szkolnego.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Klubu Ośmiu.

2. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

3. Działania Klubu są wspierane przez Dyrektora Szkoły, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.