• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 w Warszawie


                                       

 

   Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi
      nr 223
   im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

LATO W MIEŚCIE

Nasi Darczyńcy


Michał Kowalski
Warszawa
ul. Kasprowicza 107


Jarosław Wasilewski
Warszawa
ul. Kasprowicza 107

     

Obiady Drukuj

Szanowni Państwo


Rozliczenie opłat za obiady w roku szkolnym 2017/2018 nastąpi do
30 czerwca 2018 roku.

Rodzice, którzy opłacali żywienie dzieci przelewem, zwrot za odwołane posiłki otrzymają przelewem na konto bankowe, z którego były wnoszone płatności.

Rodzice, którzy opłacali żywienie dzieci gotówką proszeni są o kontakt ze stołówka szkolną.


                         Dziękuję


 
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO Drukuj

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

22 CZERWCA (PIĄTEK)


ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE  w tym dniu pracują według planu
o godz. 11.00 zakończenie roku w salach.


KLASY 1-3  godz. 11.00

KLASY 4-5 godz. 10.00

                            KLASY 6-7 godz. 9.00


                           Rozpoczynamy od wręczenie świadectw z wyróżnieniem
                  na sali gimnastycznej.


                     obowiązuje strój galowy 

 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Drukuj

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Szanowni Państwo,

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej ,,RODO’’), Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Warszawie przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach:

 1. Administratorem Pani/Pana/Ucznia danych osobowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej jest Dyrektor Szkoły, z siedzibą przy ul. Jana Kasprowicza 107 , 01-823 Warszawa; tel. 22 834-26-78; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ., należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem
  danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji;

 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Izabelą Czeczko poprzez email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 834 26 78.

 3. Pani/Pana/Ucznia/Kandydata dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych przepisami i na podstawie: do dnia 24 maja 2018 r. art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), - od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z rekrutacją do szkoły podstawowej: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59), w szczególności art. 133, które określają treść wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników, kryteria rekrutacyjne i sposób ich określenia przez organ prowadzący, zasady dostosowania placówki do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a także zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego;

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być:

a. uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych, organ prowadzący,
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor SP z O.I. Nr 223
w Warszawie.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.

 2. Pani/Pana/Ucznia dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu/Uczniowi:

a.  prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);
b.  prawo  do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16
RODO);
c. prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);

d. prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO);

e. ma Pani/ Pan/Uczeń prawo do przenoszenia danych (podstawa z art. 20 RODO);

 1. Dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.

 2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu/Uczniowi prawo do wycofania tej zgody

 3. w dowolnym momencie. Wycofanie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, z obowiązującym prawem.

 4. Ma Pan/Pani/uczeń prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Uczeń, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Ucznia dotyczących narusza przepisy RODO.

 5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana/Ucznia danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 6. Pani/Pana/Ucznia dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Warszawa, dnia 25.05.2018 r.


 
Bezpieczne wakacje! Drukuj

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,


zbliżające się wakacje to piękny i zasłużony czas wypoczynku, zarówno dla dzieci
i młodzieży, jak i kadry pedagogicznej. Ważne jest, aby przebiegał on w bezpiecznych warunkach.

W związku z tym proszę, aby w ostatnich dniach zajęć dydaktycznych zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wyjazdów
na kolonie, obozy, biwaki, jak również podczas pobytu w miejscu zamieszkania.
        Apeluję również o omówienie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego podstawowych zasad bezpiecznego zachowania, w tym postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Pragnę przypomnieć, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

Warto również przypomnieć adres strony www.wypoczynek.men.gov.pl, na której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

Zróbmy wszystko, aby nasi uczniowie dysponowali pełną wiedzą na temat przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom i byli ich świadomi. Proszę o uwrażliwienie dzieci na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, które mogą stać się ich udziałem, w tym w sposób szczególny na bezpieczne zachowania nad wodą czy w górach. Przypomnijmy o możliwości wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń terrorystycznych, o kąpielach tylko
w miejscach dozwolonych, a także niebezpieczeństwach wynikających z zażywania dopalaczy, narkotyków, palenia papierosów czy spożywania alkoholu.

         Zwracam się z uprzejmą prośbą, aby w sytuacji kryzysowej otoczyli Państwo opieką dzieci i młodzież wypoczywającą w pobliżu, udostępniając organizatorom kolonii, obozów czy biwaków m.in. pomieszczenia szkół
i placówek.

Jestem przekonana, że uczniowie będą wypoczywali pod opieką wykwalifikowanej kadry wychowawców                    i specjalistów, w optymalnych warunkach, korzystając z profesjonalnie przygotowanych zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym czy sportowym.

Jednocześnie pragnę poinformować, że wiele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo już podjęło intensywne działania mające na celu usprawnienie i lepszą koordynację, np. akcji ratowniczych czy systemu powiadamiania.                         Szczególne wsparcie organizatorom wypoczynku udziela Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Policja, a także Lasy Państwowe.

Proszę przyjąć słowa uznania za Państwa pracę oraz podejmowane działania edukacyjno-wychowawcze na rzecz zdrowia oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.


Życzę Państwu, aby tegoroczny wypoczynek przebiegał w bezpiecznych warunkach. Przekazuję życzenia spokojnych wakacji.


                                                                             Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci


                                                                                                                                Z wyrazami szacunku


                                                                                                                                        Anna Zalewska

                                                                                                                              Minister Edukacji Narodowej

       Warszawa, 15 czerwca 2018 r.


 
Program rządowy "Dobry Start" Drukuj


Szanowni Państwo!


1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.
Wnioski o świadczenie z programu można składać online już od 1 lipca br. Nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się miesiąc później – 1 sierpnia br. Ostateczny termin mija 30 listopada br. Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dystrybucję dołączonych do listu materiałów informacyjnych. Wierzymy, że dzięki współpracy z Państwem wszyscy rodzice i opiekunowie zostaną poinformowani o programie „Dobry Start” i skorzystają z pomocy. Bardzo dziękujemy za aktywne włączenie się w nasze działania. Cieszymy się, że programem zostanie objętych 4,6 mln uczniów w całej Polsce. „Dobry Start” to – obok „Rodziny 500+” – rzeczywiste wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci, a także prawdziwa inwestycja w edukację młodego pokolenia.


Z poważaniem

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej


Załączniki:

Download this file (Dobry Start_ulotka.pdf)Dobry Start_ulotka.pdf[ ]1302 Kb
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5